Diễn Đàn Trường Đại Học Tây Nguyên

Công nghệ sau thu hoạch Giáo dục thể chất Sư phạm Ngữ văn Kinh tế nông nghiệp
Công nghệ Sinh học Giáo dục mầm non Sư phạm tiếng Anh Khoa học cây trồng
Công nghệ kĩ thuật Môi trường Giáo dục Tiểu học (Tiếng Jrai) Sư phạm Sinh học Kinh tế
Chăn nuôi Giáo dục Tiểu học Sư phạm Vật lý Kế toán
Công nghệ thông tin Giáo dục chính trị Sư phạm Toán học  
    Sư phạm Hóa học  
Thú y      
Sinh học   Văn học Quản trị kinh doanh
Lâm sinh Tài chính-Ngân hàng Y đa khoa Quản lý đất đai
Bảo vệ thực vật Triết học Điều dưỡng Quản lí tài nguyên rừng